Intervisie
“Yesterday I was clever, so I changed the world. Today I am wise, so I am changing myself.” – Rumi

Intervisie is een gestructureerde vorm van reflectie, collegiale advisering en probleemoplossing. De werkwijze is erop gericht binnen een groep collega’s van gelijkwaardig werkniveau actuele werkproblemen te bespreken en te analyseren, erop te reflecteren en elkaar te adviseren over mogelijke oplossingen van het ingebrachte werkprobleem. Op gestructureerde wijze leert men aan en van elkaars werkervaringen, zodat het zelfsturend vermogen bij het oplossen van werkproblemen wordt vergroot. Intervisie versterkt het reflectief vermogen en stimuleert heldere communicatie (spreken, luisteren en openstellen, en ontvankelijk zijn). Een snelkookpan waarin ‘leren leren’ centraal staat.

Werkwijze

Intervisie geeft mogelijkheden om oplossingen te zoeken voor de werkproblemen van alledag. In het systematisch opgebouwd groepsgesprek van ongeveer twee uur, wordt uitgegaan van een aan het begin van de bijeenkomst geformuleerd ‘probleem’, ‘uitdaging’ of een ‘verwondering’, gerelateerd aan de werksituatie. Het subjectieve verhaal van de inbrenger vormt het vertrekpunt – de eigen percepties en betekenissen kleuren het verhaal.

De probleem-inbrenger wordt geholpen bij de reflectie op de eigen vraag en betekenisgeving door middel van effectieve vragen, probleemanalyse en – indien gewenst – suggesties, waardoor het mogelijk wordt zelf een keuze voor een oplossing of voornemen te formuleren.

Voor wie?

Voor professionals van een gelijkwaardig werk- en ontwikkelingsniveau die bij het uitoefenen van hun functie met mensen werken (klanten of medewerkers). Bedoeld voor managers (hoger management of middenkader), inhoudelijke professionals (bijv. staffunctionarissen, beleidsmedewerkers, artsen, docenten) uit eenzelfde organisatie of uit verschillende organisaties.

Eerste verkenning

In een verkenningsgesprek wordt met de potentiële groep intervisanten kennisgemaakt; wordt ieders intervisiebehoefte en -ervaring verkend; en wordt in gezamenlijkheid gekozen voor een eerste werkwijze. Doorgaans wordt gestart met een algemeen intervisiemodel waarin ruimte is voor het oefenen met de intervisiemethode.

Begeleide intervisie, intervisie training of training van organisatie intervisoren

Intervisie kan op verschillende manieren worden ingevoerd: als begeleide intervisie, waarbij een externe intervisor de bijeenkomsten leidt, of in de vorm van een intervisietraining, waarin de groep in ca. acht bijeenkomsten wordt geleerd te functioneren als zelfsturende intervisiegroep, waarbij concrete ervaring wordt opgedaan met verschillende intervisievormen en de rollen.
Meestal wordt begonnen met begeleide intervisie en wordt na verloop van tijd toegewerkt naar het realiseren van een zelfstandige intervisiegroep in de vorm van een geïntegreerde training. Daarnaast bestaat de mogelijkheid interne kandidaten uit organisaties op te leiden tot ‘organisatie intervisor’.

Intervisie - Sugato | Coaching, Teamontwikkeling & Management Development
Secured By miniOrange